Tietosuojaseloste

Tämä on Minierän henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.03.2019. Viimeisin muutos 22.03.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Minierä

Y-tunnus: 2726416-1

Peuranpolku 9 E 32

88900 Kuhmo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sofia Soikkonen

info@miniera.fi

0445168632

3. Rekisterin nimi

Minierän asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tietoja voidaan käsitellä tilausten ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Minierän markkinoinnin, toiminnan kehittämisen ja analysoinnin tukena henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

nimi

osoite

puhelinnumero

sähköposti

tiedot käsitellyistä tilauksista

Tietoja ei luovuteta Minierän ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä